ONLINE VOORWAARDEN

 

VEILINGVOORWAARDEN
 

Definities

In deze Veilingvoorwaarden hebben de met een hoofdletter beginnende woorden de volgende betekenis:

AFSLAGBEDRAG
Het door Bieder op de Veiling voor een kavel hoogste geboden bedrag.

BIEDER
Degene die zich op een door GDA voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan de Veiling en tijdens de Veiling biedt op een kavel.

DEELNEMER
Een deelnemer aan de Veiling, in hoedanigheid van Bieder, Koper of Verkoper.

EMBRYO
Een bevruchte eicel die een aantal celdelingen heeft ondergaan en vervolgens is ingevroren.

GDA
De besloten vennootschap Global Dressage Auctions B.V., gevestigd te Heusden, met KvK-nummer 78698898.

KOOPOVEREENKOMST
De koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die tot stand komt als gevolg van Toewijzing, overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage I.

KOOPSOM
Het door Koper verschuldigde bedrag voor de/het ter Veiling aangeboden kavel bestaande uit het Afslagbedrag plus het Opgeld en eventuele BTW.

KOPER
De Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden en die als koper optreedt bij een Koopovereenkomst.

ONGEBOREN VEULEN
Een bevruchte eicel uitgegroeid tot een vrucht, gedragen door een draagmerrie of de biologische moeder.

OPGELD
Het bedrag waarmee het Afslagbedrag wordt verhoogd en dat 10% van het Afslagbedrag bedraagt.

STALONDEUGDEN
Luchtzuigen, systematisch weven, kribbebijten.

TOEWIJZING
De (elektronische) verklaring van GDA (namens Verkoper) aan Koper, houdende de mededeling dat een bod van Koper als hoogste bod is aanvaard en dat het kavel waarop Koper een bod heeft uitgebracht aan Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

VEILING
De door GDA georganiseerde en gefaciliteerde online veiling voor de verkoop van kavels.

VEILINGCOMMISSIE
De vergoeding die door GDA aan Verkoper in rekening wordt gebracht bij verkoop van diens kavel via de Veiling.

VEILINGVOORWAARDEN
Deze veilingvoorwaarden van GDA.

VERKOPER
De natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan GDA opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, verkopen van één of meerdere kavels middels een Veiling en die als verkoper optreedt bij een Koopovereenkomst.

VEULEN
Veulen.

Woorden die het enkelvoud aangeven, zullen het meervoud in zich begrijpen en omgekeerd. Een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en omgekeerd. Alle in de Veilingvoorwaarden genoemde bijlagen maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze Veilingvoorwaarden.
 


 

Algemeen  

 1. GDA organiseert online Veilingen van dressuurkavels.
     
 2. Deze Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen GDA, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Deelnemers onderling. Een en ander voor zover dwingend recht niet anders bepaalt. Deelnemers worden geacht deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard.
   
 3. Alle bedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens GDA werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als ware zij zelf GDA.
   
 4. De relatie tussen GDA en Verkoper is een overeenkomst van opdracht waarbij Verkoper als opdrachtgever opdracht verleent aan GDA als opdrachtnemer om een door Verkoper aangeboden kavel te veilen tegen het hoogste bod.
   
 5. Voor zover het een Ongeboren veulen betreft welke wordt gedragen door een draagmerrie, moet – daar waar in deze Veilingvoorwaarden melding wordt gemaakt van een Ongeboren veulen – tevens worden gelezen de dragende merrie.
   
 6. Alle bedragen genoemd in deze Veilingvoorwaarden zijn exclusief de van toepassing zijnde omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

    

   Selectie kavels

 7. GDA dan wel (een) door GDA aangewezen selecteur(s) selecteert/selecteren de kavels die in aanmerking komen voor deelname aan de Veiling. GDA en/of de selecteur(s) is/zijn bevoegd, maar niet verplicht om advies in te winnen bij derden ten behoeve van de selectie. Indien een kavel is geselecteerd voor deelname aan de Veiling, wordt deze selectie bevestigd door middel van ondertekening van het model “GDA opdrachtovereenkomst” aangehecht als Bijlage II.
   
 8. GDA en de selecteur(s) heeft/hebben te allen tijde het recht een kavel zonder opgaaf van redenen te weigeren op grond van (fysieke) gebreken, alsmede wegens andere door GDA en/of de selecteur(s) te bepalen gronden. Deze weigering kan ook nog plaatsvinden indien een kavel reeds is geselecteerd voor de Veiling. Een deelnamebesluit van GDA/de selecteur(s) is bindend. GDA/de selecteur(s) is/zijn nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, de door Verkoper gemaakte kosten te voldoen.
   
 9. Verkoper garandeert dat de afstammingsgegevens van het kavel correct zijn.
   
 10. Indien een kavel van Verkoper is geselecteerd voor deelname aan de Veiling, is Verkoper inschrijfgeld van € 500,= verschuldigd aan GDA. Verkoper ontvangt een factuur van GDA ter voldoening van het inschrijfgeld. Enkel bij ontvangst van het inschrijfgeld mogen Verkoper en zijn kavel deelnemen aan de Veiling.


  Informatie en keuringen

 11. GDA stelt de veilingcollectie en de informatie daaromtrent op haar website zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de website van GDA is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de ter veiling aangeboden kavels zonder dat GDA hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.
   
 12. Verkoper gaat ermee akkoord dat zijn naam of firmanaam als fokker en Verkoper op de website van GDA kan worden vermeld en dat GDA de te veilen kavels (inclusief naam of firmanaam van Verkoper) ter promotie van de Veiling vermeldt op websites van derden.
   
 13. Verkoper is gehouden de op de website van GDA op te nemen informatie omtrent diens te veilen kavel op juistheid te controleren en GDA uiterlijk zeven dagen voor de start van de Veiling schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk van onjuistheden in kennis te stellen.
   
 14. Verkoper van een te veilen Veulen is verplicht om dit Veulen te presenteren tijdens de door GDA voorafgaand aan de Veiling te organiseren foto- en videodag. Op de veilingwebsite zijn instructies opgenomen voor de presentatie van het Veulen op de foto- en videodag. Verkoper zal deze instructies naleven. Verkoper stemt ermee in dat beeldmateriaal van het Veulen gemaakt tijdens de foto- en videodag door GDA op de veilingwebsite zal worden geplaatst ter promotie van de Veiling en het te veilen Veulen.
   
 15. Verkoper van een Ongeboren veulen is verplicht minimaal zeven doch maximaal veertien dagen vóór de start van de Veiling in zijn opdracht en voor zijn rekening de dragende merrie klinisch te laten keuren en de drachtigheid vast te laten stellen door een erkend veterinair. Verkoper maakt hiervoor gebruik van het daartoe bestemde model “Examination Form Pregnant Mare” aangehecht als Bijlage III. Een ingevuld en door de dierenarts ondertekend Keuringsformulier Examination Form Pregnant Mare dient uiterlijk twee dagen voor de start van de Veiling in het bezit te zijn van GDA. GDA houdt geen veterinaire inspectie c.q. keuring voorafgaand, tijdens of na afloop van de Veiling.
   
 16. Verkoper van een Veulen is verplicht minimaal zeven doch maximaal éénentwintig dagen vóór de start van de Veiling in zijn opdracht doch voor rekening van GDA het Veulen klinisch te laten keuren door een door GDA aangewezen erkend veterinair. Verkoper maakt hiervoor gebruik van het daartoe bestemde model “Examination Form Foal” aangehecht als Bijlage IV. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen GDA en Verkoper, vindt deze keuring plaats tijdens de door GDA te organiseren foto- en videodag. Een ingevuld en door de dierenarts ondertekend Keuringsformulier Examination Form Foal dient uiterlijk twee dagen vóór de start van de Veiling in het bezit te zijn van GDA.
   
 17. Keuringsformulieren als genoemd in de artikelen 19 en 20 van deze Veilingvoorwaarden worden uiterlijk vijf dagen voor de start van de Veiling door GDA op de website van GDA geplaatst. De inhoud van de keuringsformulieren is bindend voor GDA en Deelnemers.
   
 18. Door het aanbieden van een kavel ter veiling verklaart Verkoper dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn die het kavel ongeschikt maken voor een normaal gebruik voor opfok. Verkoper staat er verder voor in dat het kavel vrij is van verboden stoffen als voorkomend op de meest recente lijst van stoffen van de Federation Equestre Internationale (FEI).


  Veiling en koopovereenkomst

 19. GDA organiseert en faciliteert de Veiling en veilt kavels in opdracht van Verkoper, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen Koopovereenkomsten. GDA bepaalt de data en tijdstippen waarop een Veiling plaatsvindt. 
       
 20. GDA bepaalt de orde en volgorde van de Veiling. GDA heeft het recht eenieder zonder opgaaf van redenen toegang tot of deelname aan de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen.
   
 21. De ter veiling aangeboden kavels worden bij opbod verkocht, tenzij GDA bepaalt dat de Veiling (of een gedeelte daarvan) op een ander wijze geschiedt.
   
 22. GDA biedt voorafgaand aan de Veiling aan Bieder de mogelijkheid om een eigen oordeel te vormen over de ter veiling aangeboden kavels en de mate waarin deze overeenkomen met de wensen en voorgenomen gebruiksdoelen van Bieder.
   
 23. De ter veiling aangeboden kavels worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich op het moment van veilen bevinden, zonder aansprakelijkheid van GDA verband houdende met de waarde, de staat of hoedanigheid van geveilde kavels.
   
 24. Het is GDA toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van Bieders en om deelname aan de Veiling van een betreffende Bieder afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie.
   
 25. Het bieden vindt plaats door het digitaal invoeren van een bod. Om digitaal een bod te kunnen invoeren, kan GDA van Bieder verlangen een borgsom te storten op een door GDA op te geven bankrekening. Bieder dient in dat geval te voldoen aan het verzoek tot het storten van de borgsom voordat hij deel mag nemen aan de Veiling.
   
 26. Iedere Bieder is aan zijn bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, gebonden. Bieder biedt voor eigen rekening en risico en wordt gehouden aan zijn bod totdat een hoger bod is geaccepteerd.
   
 27. Een Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. Indien vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd (steeds) met twee minuten verlengd. De definitieve sluitingstijd vindt vervolgens plaats twee minuten na het laatste bod.
   
 28. Een kavel wordt toegewezen aan de Bieder met het hoogste bod. Vanaf het moment van Toewijzing komt de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper tot stand op de voorwaarden als uiteengezet in het model aangehecht als Bijlage I. Zo spoedig mogelijk na afloop van de Veiling zal GDA dit model aan de Koper en Verkoper toezenden. Koper en Verkoper zullen binnen vijf werkdagen na toezending een ondertekend model aan GDA retourneren, uitsluitend ter vastlegging van de totstandkoming van de Koopovereenkomst. Het niet ondertekend retourneren van het model door Koper en/of Verkoper tast de totstandkoming van de Koopovereenkomst niet aan.


  Veilingcommissie, koopsom en betaling

 29. De biedingen en betalingen geschieden uitsluitend in euro’s.
 30. Na toewijzing van het Kavel zal GDA facturen opmaken en zal de Koper gehouden zijn de Koopprijs, vermeerderd met de eventuele kosten voor de draagmerrie en BTW, aan GDA te betalen op een door GDA aangewezen bankrekening en met inachtneming van de op de facturen vermelde betalingstermijn. De vermelde betalingstermijnen zijn definitieve termijnen. Tot het moment van levering van het Kavel houdt GDA het Veilingbedrag aan ten behoeve van de Koper en zal hetzelfde doen ten behoeve van de Verkoper zodra de levering heeft plaatsgevonden.

 31. De kosten voor een draagmerrie zijn €2.000,-, tenzij bij het kavel anders vermeld. Dit bedrag betreft, afhankelijk van de door Verkoper in deze gemaakte keuze, de aankoopsom voor een dragende merrie dan wel een borgsom in geval van bruikleen van een dragende merrie. In geval van bruikleen dient Koper betreffende merrie uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het Ongeboren veulen op een door Verkoper aangegeven locatie in Nederland in goede conditie af te geven. Vervolgens dient Verkoper binnen 14 dagen na afgifte van de merrie de borgsom aan Koper te retourneren.
   
 32. Bij niet tijdige betaling van enige factuur door Koper, is Koper van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag van verzuim is Koper: 
  • a. een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand wordt gerekend, en   
  • b. alle in redelijkheid door GDA gemaakte buitengerechtelijke kosten ter incasso van de betreffende factuur, vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €1.000.
       
 33. Bij niet tijdige betaling van enige factuur door Koper, heeft GDA de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder de toestemming van Verkoper de Koopovereenkomst te ontbinden zonder dat Koper een recht op (schade)vergoeding toekomt. GDA heeft alsdan het recht om het kavel onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van Koper niet meer geldt. Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden een minderopbrengst aan GDA te vergoeden. Verkoper en Koper blijven in dat geval jegens GDA gehouden om aan al hun in deze Veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van GDA betreffen.
   
 34. Eerst nadat Koper facturen van GDA volledig heeft betaald aan GDA én het kavel is geleverd, betaalt GDA binnen tien dagen na levering het Afslagbedrag onder aftrek van de door Verkoper aan GDA verschuldigde Veilingcommissie aan Verkoper op een door deze laatste aan te geven bankrekening. De verschuldigde Veilingcommissie bedraagt: 
  • 10% van het Afslagbedrag tot en met €15.000,-
  • Plus 15% over het Afslagbedrag boven €15.000,-
    
 35. Indien Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 68 van deze Veilingvoorwaarden aan GDA melding maakt van een gebrek of Stalondeugd, zal GDA het Afslagbedrag onder zich houden totdat een oplossing is bereikt en Verkoper en Koper op eenstemmig verzoek, dan wel een rechterlijke uitspraak, van GDA verlangen dat GDA tot uitbetaling van enig bedrag aan Koper dan wel Verkoper overgaat.
   
 36. Bij een Afslagbedrag lager dan de overeengekomen laatprijs is het kavel niet verkocht en betaalt Verkoper uitsluitend het inschrijfgeld als genoemd in artikel 14 van deze Veilingvoorwaarden.
   
 37. Betaling aan enig ander dan GDA bevrijdt Verkoper, dan wel Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens GDA.


  Verzekering   

 38. Koper heeft de mogelijkheid om direct na afloop van de Veiling een verzekering bij Catherine de Buyl Horse Insurances af te sluiten voor een kavel, voor een bedrag gelijk aan het Afslagbedrag. Bij een Ongeboren veulen welke zich bevindt in de biologische merrie, welke merrie na de Veiling bij Verkoper blijft, is Koper verplicht om bij Catherine de Buyl Horse Insurance een “ongeboren veulen verzekering” af te sluiten. Dit voor een bedrag gelijk aan het Afslagbedrag en voor de periode vanaf Toewijzing totdat het veulen de leeftijd van honderdvijftig dagen heeft bereikt.

   

  Levering, risicoovergang en kosten  


  Algemeen 
 39. Indien en zodra Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GDA en de Verkoper heeft voldaan, meldt GDA dit zo spoedig mogelijk aan Verkoper. Verkoper is vanaf het moment van de melding dat Koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, gehouden om het kavel binnen zeven dagen te leveren aan Koper, gelijk Koper is gehouden om binnen zeven dagen het kavel in ontvangst te nemen. Indien Koper de afname weigert of nalatig is, is Koper in verzuim jegens Verkoper en onder meer gehouden om de schade van de Verkoper te vergoeden onverminderd enig ander recht en om alle daaraan verbonden aanvullende kosten te voldoen.

 40. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Veilingvoorwaarden vindt aflevering van gekochte kavels door verkoper plaats op het adres van koper. Indien Koper en/of Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, is de plaats van aflevering binnen Nederland, tenzij partijen anders overeenkomen. Transport van het gekochte kavel naar het adres van Koper (of een door hem aan te wijzen derde) vindt plaats voor rekening en risico van Koper.
   
 41. Elke levering anders dan bepaald in deze Veilingvoorwaarden geschiedt voor rekening en risico van Verkoper.

  Embryo
 42. Levering van een Embryo vindt plaats conform artikel 3:115 sub a of c BW, afhankelijk van waar de Embryo zich bevindt. Middels ondertekening van de daartoe strekkende “Verklaring levering Embryo” aangehecht als Bijlage V verschaft Verkoper het bezit van de Embryo aan Koper, welk bezit Koper middels ondertekening van diezelfde verklaring aanvaardt. Verkoper voorziet GDA van een kopie van de Verklaring levering Embryo zodra Verkoper en Koper deze verklaring hebben ondertekend.
   
 43. Het risico voor het Embryo, alsmede de kosten voor het Embryo zijn vanaf Toewijzing voor Koper.

  Ongeboren veulen
 44. Levering van een Ongeboren veulen (welke zich bevindt in de biologische moeder en na de Veiling bij Verkoper blijft), vindt plaats conform artikel 3:115 sub a BW. Middels ondertekening van de “Verklaring levering Ongeboren veulen” aangehecht als Bijlage VI verschaft Verkoper het bezit van het Ongeboren veulen aan Koper, welk bezit Koper middels ondertekening van diezelfde verklaring aanvaardt. Verkoper houdt het verkochte en geleverde Ongeboren veulen vanaf het moment dat zowel Verkoper als Koper de verklaring hebben ondertekend onder zich tot aan het moment dat het gespeende veulen de leeftijd van 4,5 maand heeft bereikt en Verkoper de feitelijke macht over dit veulen aan Koper heeft verschaft. Verkoper voorziet GDA van een kopie van de Verklaring levering Ongeboren veulen zodra Verkoper en Koper deze verklaring hebben ondertekend.
   
 45. Levering van een Ongeboren veulen (welke zich bevindt in een draagmerrie), vindt plaats door middel van feitelijke afgifte van de draagmerrie aan de Koper.
   
 46. Het risico van een Ongeboren veulen is vanaf Toewijzing voor Koper. De kosten van een Ongeboren veulen (welke zich bevindt in een draagmerrie) zijn vanaf afgifte van de draagmerrie aan Koper voor Koper. De kosten van een Ongeboren veulen (welke zich bevindt in de biologische moeder en na de Veiling bij Verkoper blijft), zijn vanaf feitelijke afgifte van het veulen aan Koper voor Koper.

  Veulen
 47. Levering van een Veulen vindt plaats door middel van feitelijke afgifte van het Veulen aan Koper.
   
 48. Verkoper neemt de verplichting op zich om een Veulen dat ten tijde van de Veiling jonger is dan vierenhalve maand bij de merrie te laten totdat het Veulen de leeftijd van 4,5 maand heeft bereikt, zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd. Zodra het Veulen de leeftijd van vierenhalve maand heeft bereikt, dient levering van het Veulen aan Koper binnen twee weken plaats te vinden, mits Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GDA en Verkoper heeft voldaan.
   
 49. Een Veulen is vanaf feitelijke afgifte, doch uiterlijk vanaf de dag dat het Veulen de leeftijd van vijf maanden heeft bereikt voor risico van Koper.


  Eigendom

 50. De eigendom van het kavel gaat (indien aan alle voorwaarden van een rechtsgeldige overdracht is voldaan) over op Koper op het moment van levering zoals bepaald in deze Veilingvoorwaarden, maar niet eerder dan nadat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper en GDA (al dan niet optredende namens Verkoper) heeft voldaan.
   
 51. GDA kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van het kavel vrij en onbezwaard aan Koper over kan dragen. GDA is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade.


  Herroepingsrecht bij consumentenkoop  

 52. Indien Koper een consument betreft als gedefinieerd in artikel 6:230g BW, kan Koper de Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. BW ontbinden. Verkoper mag Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde die niet de vervoerder is, het kavel in ontvangst heeft genomen. Indien Koper en Verkoper ex artikel 3:115 sub a of c BW zijn overeengekomen dat Verkoper respectievelijk een derde het kavel is gaan houden voor Koper en zij de Verklaring levering Embryo of Ongeboren veulen hebben ondertekend, wordt met ondertekening van die verklaring Koper geacht het kavel in ontvangst te hebben genomen en gaat de bedenktijd als in dit artikel bedoeld in.
   
 53. Als Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt Koper dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan Verkoper en GDA. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van Koper, zendt Koper het kavel terug, of overhandigt Koper het kavel aan Verkoper. Dit hoeft niet als Verkoper heeft aangeboden het kavel zelf af te halen. Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het kavel terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
   
 54. Koper retourneert het kavel met alle geleverde toebehoren en conform de door Verkoper redelijke en duidelijke verstrekte instructies.
   
 55. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.
   
 56. De kosten verband houdende met het terugzenden zijn voor rekening van Koper.
   
 57. Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met het kavel en, indien verstrekt, volgens instructie van Verkoper.
   
 58. Als Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
   
 59. Verkoper betaalt de koopsom terug aan Koper, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Koper de herroeping meldt. Tenzij Verkoper aanbiedt het kavel zelf af te halen, mag Verkoper wachten met terugbetalen tot hij het kavel heeft ontvangen.
   
 60. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Koper heeft gebruikt, tenzij Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Koper.
   
 61. Als Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


  Niet deelnemen aan de veiling

 62. Een geselecteerd kavel dient aan de Veiling deel te nemen, bij gebreke waarvan Verkoper aan GDA de door GDA gemaakte kosten, met een minimum van het inschrijfgeld van €500,- dient te voldoen, alsmede een vergoeding is verschuldigd ter grootte van €15.000,- vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf datum Veiling tot het tijdstip van algehele betaling. Eén en ander onverminderd het recht van GDA op nakoming en/of schadevergoeding.
   
 63. Indien het kavel naar oordeel van Verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de Veiling zal kunnen deelnemen, dient dit onverwijld, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan GDA te worden medegedeeld, waarna GDA het recht heeft een door haar aangewezen veterinair de aard van de aandoening te doen vaststellen. De vaststelling van die veterinair ter zake is bindend. Indien Verkoper aan en naar bindend oordeel van die veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het kavel (tijdig) te onderzoeken, dan wel indien het kavel door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper de in artikel 66 van deze Veilingvoorwaarden genoemde vergoeding verschuldigd aan GDA.
   

  Stalondeugden en gebreken  

 64. Indien Koper van oordeel is dat het kavel na levering niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, stelt hij Verkoper én GDA daarvan – op straffe van verval van recht – in kennis binnen twee weken na ontdekking.
   
 65. Verkoper noch GDA staan in voor de aan- dan wel afwezigheid van OC en OCD, alsmede het WFFS-gen bij het kavel.


  Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid GDA; vrijwaring 

 66. GDA sluit elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van Deelnemers en derden met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de navolgende gevallen:
  • a. de gezondheidstoestand en/of Stalondeugden van kavels;
  • b. vervoer van kavels;
  • c. enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging of waar kavels worden afgehaald;
  • d. schade ontstaan vóórafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de foto- en videodagen en de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan kavels en/of door of aan (dragende) merries;
  • e. schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van Verkoper, dient Verkoper GDA te vrijwaren voor alle aanspraken van derden dienaangaande;
  • f. schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derden;
  • g. schade geleden als gevolg van handelen en/of nalaten door derden;
  • h. schade gelden als gevolg van vertraging die optreedt bij gebruik van de veilingsite, uitval of het om andere redenen niet beschikbaar zijn van de veilingsite (daaronder mede begrepen het niet beschikbaar zijn van een specifieke veiling).
       
 67. Iedere aansprakelijkheid van GDA is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal €10.000,-. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor GDA aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.
   
 68. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van GDA gelden niet in geval van aan GDA of haar leidinggevende ondergeschikten toe te rekenen opzet of grove schuld.
   
 69. Koper is aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte/(mede) voor zijn risico komende schade en vrijwaart GDA tegen iedere aanspraak van derden, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, Deelnemers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.

      

  Omzetbelasting

 70. GDA is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW-percentages.
   
 71. Indien ter zake van de overgang van de geveilde kavels naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
   
 72. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van de/het desbetreffende kavel. Op verzoek van GDA is Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan GDA te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien Koper naar genoegen van GDA aan de voorwaarden van artikel 75 van deze Veilingvoorwaarden heeft voldaan. Koper vrijwaart GDA voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden. Daarbij is Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die GDA maakt, met een minimumbedrag van €1.000,-

     

  Geschillen en toepasselijk recht

 73. De rechtsverhouding tussen GDA en Deelnemer, alsmede de rechtsverhouding tussen Koper en Verkoper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
      
 74. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Veiling, de Koopovereenkomst dan wel nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Veiling en de Koopovereenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, behoudens dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
     
 75. De Nederlandse tekst van deze Veilingvoorwaarden is bindend.

  The English version is available, please contact our office. In case of differences between the Dutch and English version the Dutch text is binding.

 

AUCTION TERMS AND CONDITIONS
 

Definitions

Definitions In these Auction Terms and Conditions the words that start with a capital letter have the following meanings:

AUCTION AMOUNT
The highest amount offered by a Bidder at the Auction for a Lot.

BIDDER
The party that registers, or has registered, in a manner prescribed by GDA, in order to be able to participate in the Auction and that bids for a Lot during the Auction.

PARTICIPANT
A participant in the Auction, in the capacity of Bidder, Purchaser or Vendor.

EMBRYO
A fertilised ovum which has divided a number of times and has then been frozen.

GDA
The private company with limited liability Global Dressage Auctions B.V., established in Erp, with Chamber of Commerce number 78698898.

CONTRACT OF SALE
The contract of sale between the Vendor on the one hand and the Purchaser on the other which is formed as a consequence of Allocation in accordance with the model attached as Annex I.

PURCHASE PRICE
The amount payable by the Purchaser for the Lot offered for Auction, consisting of the Auction Amount plus the Premium and any VAT. 

PURCHASER
The Bidder to whom Allocation has taken place and who acts as the purchaser in a Contract of Sale.

UNBORN FOAL
A fertilised ovum which has developed into a foetus, carried by a surrogate mare or the biological mother.

PREMIUM
The amount by which the Auction Amount is increased and which is equal to 10% of the Auction Amount.

STABLE VICES
Windsucking, systematic weaving or crib-biting.

ALLOCATION
The (electronic) declaration by GDA (on behalf of the Vendor) to the Purchaser stating that an offer by the Purchaser has been accepted as the highest offer and that the Lot for which the Purchaser issued an offer has been allocated to the Purchaser. This declaration applies as acceptance on behalf of the Vendor within the meaning of Article 6:217 of the Dutch Civil Code.

AUCTION
The online auction organised and facilitated by GDA for the sale of Lots.

AUCTION COMMISSION
The payment which GDA charges to the Vendor upon the sale of its Lots via the Auction.

AUCTION TERMS AND CONDITIONS
These GDA auction terms and conditions.

VENDOR
The natural person or legal entity that has instructed GDA to sell, in the name and for the account of the Vendor, one or more Lots by means of an Auction and that is acting as vendor in the context of a Contract of Sale.

FOAL
A foal.

Words that indicate the singular form will also imply the plural and vice versa. A reference to a male form is also considered to include a reference to a female form and vice versa. All the annexes referred to in the Auction Terms and Conditions are an integral and inextricable part of these Auction Terms and Conditions.
 


 

General

 1. GDA organises online Auctions of dressage Lots
   
 2. These Auction Terms and Conditions are applicable to all legal relationships between GDA and the Participant, as well as to all legal relationships between Participants themselves. Such insofar as mandatory law does not stipulate otherwise. The Participant is considered to have accepted these Auction Terms and Conditions.
   
 3. All the stipulations in these Auction Terms and Conditions are also made on behalf of all parties that are, or were, working for, for the benefit of, and/or on behalf of GDA. They can directly invoke the provisions of these Auction Terms and Conditions as if they were GDA themselves.
 4. The relationship between GDA and the Vendor is a commission contract whereby the Vendor, as the commissioning party, commissions GDA, as the commissionee, to auction a Lot for the highest bid.
   
 5. Insofar as this concerns an Unborn Foal which is being carried by a surrogate mare, this must also be read as the pregnant mare wherever these Auction Terms and Conditions refer to an Unborn Foal.
   
 6. All amounts referred to in these Auction Terms and Conditions do not include the applicable turnover tax (VAT), unless explicitly stated otherwise.


  Selection of Lots

 7. GDA, or (a) selector(s) designated by GDA, select(s) the Lots which are eligible for inclusion in the Auction. GDA and/or the selector(s) is/are authorised, but not obliged, to obtain advice from third parties with regard to the selection. If a Lot has been selected for inclusion in the Auction, this selection will be confirmed by signing the model ‘GDA commission contract’ attached as Annex II.
   
 8. GDA/the selector(s) is/are always entitled to refuse a Lot without stating reasons, on the grounds of (physical) defects, as well as on grounds to be determined by GDA and/or the selector(s). This refusal can also take place if a Lot has already been selected for the Auction. A decision on inclusion by GDA/the selector(s) is binding. GDA/the selector(s) is/are never obliged to pay the costs incurred by the Vendor on whatever grounds.
   
 9. The Vendor guarantees that the ancestry details of the Lot are correct.
   
 10. If a Lot of the Vendor is selected for inclusion in the Auction, the Vendor will owe GDA a registration fee of € 500.00. GDA will send the Vendor an invoice for payment of the registration fee. The Vendor and its Lot may only participate in the Auction after the registration fee has been received.  Information and examinations

 11. GDA puts together the auction collection and the related information on its website with the greatest possible care. The information on the GDA website is intended to give an impression of the quality of the Lots offered for auction without GDA attempting to provide full information and without it being possible to derive any rights from said information.
   
 12. The Vendor agrees to its name or company name being referred to as breeder and/or the Vendor on the GDA website and that GDA will refer to the Lots (including the Vendor’s name or company name) on third-party websites in order to promote the Auction.
   
 13. The Vendor is obliged to check the correctness of the information to be included on GDA’s website regarding its Lot to be auctioned and to inform GDA of any inaccuracies by no later than seven days before the start of the Auction, in writing and in as much detail as possible.
   
 14. The Vendor of a Foal is obliged to present this Foal during the photo and video day to be organised by GDA prior to the Auction. Instructions have been included on the auction website regarding the presentation of the Foal on the photo and video day. The Vendor will adhere to these instructions. The Vendor agrees that GDA will place image material of the Foal made during the photo and video day on the auction website in order to promote the Auction and the Foal then to be auctioned.
   
 15. The Vendor of an Unborn Foal is obliged to have the pregnant mare clinically examined no fewer than seven and no more than fourteen days prior to the auction, on its instruction and for its own account, and to have the pregnancy established by a certified vet. In connection with this the Vendor will use the designated ‘Pregnant Mare Examination Form’ model attached as Annex III. GDA must have received a completed Pregnant Mare Examination Form signed by the vet by no later than two days before the start of the Auction. GDA will not hold any veterinary inspection or examination prior to, during, or after the auction.
   
 16. The Vendor of a Foal is obliged, no fewer than seven and no more than twenty-one days before the start of the Auction, to have the Foal clinically examined by a certified vet designated by GDA on its instruction but for the account of GDA. In connection with this the Vendor will use the designated ‘Foal Examination Form’ model attached as Annex IV. Unless explicitly agreed otherwise between GDA and the Vendor, this examination will take place during the photo and video day to be organised by GDA. GDA must have received a completed Foal Examination Form signed by the vet by no later than two days before the start of the Auction.
   
 17. GDA will post the examination forms referred to in Articles 18 and 19 of these Auction Terms and Conditions on its website by no later than five days before the start of the Auction. The content of the examination forms is binding for GDA and the Participants.
   
 18. By offering a Lot for auction the Vendor declares that it is unaware of any facts or circumstances which make the Lot unsuitable for normal breeding purposes. The Vendor also guarantees that the Lot is free of prohibited substances as included on the most recent list of substances of the Federation Equestre Internationale (FEI).  Auction and Contract of Sale

 19. GDA organises and facilitates the Auction and auctions Lots on the instructions of the Vendor without being or becoming party to Contracts of Sale which are to be, or have been, formed. GDA determines the dates and times at which an Auction takes place.
   
 20. GDA determines the order and sequence of the Auction. GDA is entitled to refuse anyone access to, or participation in, the Auction without stating reasons, or to impose (additional) conditions.
   
 21. The Lots offered for auction are to be sold via bidding unless GDA determines that the Auction (or a part thereof) will take place in a different way.
   
 22. Prior to the Auction GDA will offer Bidders the possibility of forming their own opinion about the Lots offered for auction and the extent to which these correspond to the Bidders’ wishes and intended use.
   
 23. The Lots offered for auction are to be auctioned/sold outright, without proceedings or recompense, in the condition they are in at the moment of auction, without GDA being liable in relation to the value, the state, or condition of auctioned Lots.
   
 24. GDA is permitted to obtain information regarding the solvency of Bidders and to make participation in the Auction of a particular Bidder dependent on the information obtained.
   
 25. Bidding will take place by digitally entering a bid. In order to enter a bid digitally, GDA can demand of Bidders that they pay a deposit into a bank account designated by GDA. In that case Bidders must comply with the request to pay the deposit before they are allowed to participate in the Auction.
   
 26. Each Bidder is bound by its bid which will be regarded as unconditional and irrevocable. Bidders will bid for their own account and will be bound by their bids until a higher bid has been accepted.
   
 27. An Auction will close on a predetermined date and time. If a bid is made five minutes before the indicated closing time, the closing time will be extended by two minutes (each time). The definitive closing time will then be two minutes after the last bid.
   
 28. A Lot will be allocated to the Bidder with the highest bid. As from the moment of Allocation the Contract of Sale between the Purchaser and the Vendor will be formed on the basis of the conditions as laid out in the model attached as Annex I. GDA will send this model to the Purchaser and the Vendor as soon as possible after the end of the Auction. Within five working days after the model has been sent the Purchaser and the Vendor will return a signed model to GDA, purely to record the fact that the Contract of Sale has been formed. If the Purchaser and/or the Vendor fail to return the signed model, this will not affect the formation of the Contract of Sale.


  Auction Commission, Purchase Price and payment

 29. Bidding and payments will take place exclusively in euros.
   
 30. After Allocation of the Lot, GDA will draw up invoices and the Purchaser will be required to pay GDA the Purchase Price, plus any applicable costs for the surrogate mare and VAT, into a bank account designated by GDA and with due regard for the payment deadline stated on the invoices. The stated payment deadlines are firm deadlines. Until the moment of delivery of the Lot, GDA will keep the Auction Amount on behalf of the Purchaser and will do the same on behalf of the Vendor once delivery has taken place.
   
 31. The costs of a surrogate mare are € 2,000.00, unless stated otherwise on the webpage of the lot. Depending on the choice made by the Vendor this amount concerns the purchase price for a pregnant mare, or a deposit in the event that a pregnant mare is loaned, in which case the Purchaser must return the mare in question in good condition to a location in the Netherlands indicated by the Vendor within 6 months after the birth of the Unborn Foal. Thereafter, the Vendor must return the deposit to the Purchaser within 14 days after the mare has been delivered.
   
 32. In the event of late payment of any invoice by the Purchaser, the latter will be legally in default. As from the day of default the Purchaser: 
  • a. will owe interest of 1.5% per month, with part of a month being charged as a whole month, and
  • b. all extrajudicial costs reasonably incurred by GDA while collecting the amount of the invoice in question, which costs are set at 15% of the outstanding amount, with a minimum applying of € 1,000.00.
    
 33. In the event of late payment of any invoice by the Purchaser, GDA will be authorised, without notice of default on behalf of the Vendor and without the Vendor’s permission, to dissolve the Contract of Sale without the Purchaser having any right to (a compensation) payment. GDA will then be entitled to sell the Lot privately and immediately, with the Purchaser’s bid no longer being valid. The Purchaser never has the right to an additional return in the event of a private sale and will continue to be obliged to reimburse GDA for any lower return. In that case the Vendor and the Purchaser will continue to be obliged vis-à-vis GDA to fulfil all the payment obligations referred to in these Auction Terms and Conditions, insofar as they concern a remuneration on behalf of GDA.
   
 34. Only after the Purchaser has paid GDA the GDA invoices in full and the Lot has been delivered will GDA pay the Vendor the Auction Amount, to a bank account designated by the Vendor, within ten days after delivery, subject to deduction of the Auction Commission owed by the Vendor to GDA. The payable Auction Commission, not applicable on (surrogate)dams, amounts to: 
  • 10% of the Auction Amount up to € 15,000.00.
  • Plus 15% of the Auction Amount above € 15,000.00.
    
 35. If the Purchaser reports a defect or stable vice to GDA in accordance with the provisions of Article 68 of these Auction Terms and Conditions, GDA will retain the Auction Amount until a solution has been reached and the Vendor and the Purchaser, via a unanimous request or a legal judgement, demand of GDA that GDA proceeds to pay out any amount to the Purchaser or the Vendor.
   
 36. In the event of an Auction Amount which is lower than the agreed ask price, the Lot will not be sold and the Vendor will only pay the registration fee referred to in Article 14 of these Auction Terms and Conditions.
   
 37. Payment to any party other than GDA does not discharge the Vendor, or the Purchaser, from their payment obligations vis-à-vis GDA.


  Insurance

 38. The Purchaser has the option of taking out insurance immediately after the auction for the Lot with Catherine de Buyl Horse Insurances, for an amount that is equal to the Auction Amount. In the case of an Unborn Foal being carried by the biological mare, which mare remains with the Vendor after the Auction, the Purchaser is obliged to take out ‘unborn foal insurance’ with Catherine de Buyl Horse Insurance for an amount equal to the Auction Amount and for the period from Allocation until the foal has reached the age 150 days.


  Delivery, transfer of risk and costs

 39. If and as soon as the Purchaser has fulfilled all its payment obligations vis-à-vis GDA and the Vendor, GDA will notify the Vendor to this effect as soon as possible. From the moment of the notification that the Purchaser has fulfilled its payment obligations the Vendor is obliged to deliver the Lot to the Purchaser within seven days and the Purchaser is equally obliged to take receipt of the Lot within seven days. If the Purchaser refuses to take receipt, or is negligent, the Purchaser will be in default vis-à-vis the Vendor and, among other things, obliged to compensate the Vendor for any loss or damage without prejudice to any other right and to pay all related additional costs.

  General
 40. Unless expressly provided otherwise in these terms and conditions the Lot is delivered by the Seller to the Purchaser’s address. If the Purchaser/the Vendor is/are resident outside the Netherlands, the place of delivery will be in the Netherlands, unless the parties agree otherwise. The Lot is transported for the Purchaser’s account and risk.
   
 41. Any delivery which takes place other than stipulated in these Auction Terms and Conditions, is for the Vendor’s account and Frisk.

  Embryo
 42. An Embryo is delivered in accordance with Article 3:115 of the Dutch Civil Code, depending on where the Embryo is located. By signing the ‘Embryo Delivery Declaration’ to that effect attached as Annex V the Vendor transfers ownership of the Embryo to the Purchaser, which ownership the Purchaser accepts by signing the same declaration. The Vendor will provide GDA with a copy of the Embryo Delivery Declaration as soon as the Vendor and the Purchaser have signed it.
   
 43. The Purchaser is responsible for the risk and costs associated with the Embryo from the moment of Allocation.

  Unborn foal
 44. An Unborn Foal which is being carried by the biological mother and, which remains with the Vendor after the Auction, will be delivered by the Vendor to the Purchaser in accordance with Article 3:115 sub a of the Dutch Civil Code. By signing the ‘Delivery Declaration Unborn Foal pursuant to Article 3:115, under a of the Dutch Civil Code’, which is attached as Annex VI, the Vendor transfers ownership of the Unborn Foal to the Purchaser, which ownership the Purchaser accepts by signing the same declaration. The Vendor will retain the sold and delivered Unborn Foal from the moment that both the Vendor and the Purchaser sign the declaration until the moment at which the weaned foal reaches the age of 4.5 months and the Vendor has given the Purchaser actual control of this foal. The Vendor will provide GDA with a copy of the Delivery Declaration Unborn Foal pursuant to Article 3:115, under a of the Dutch Civil Code as soon as the Vendor and the Purchaser have signed it.
   
 45. An Unborn Foal which is being carried by a surrogate mare will be delivered by the Vendor to the Purchaser by means of actual delivery of the surrogate mare to the Purchaser.
   
 46. The Purchaser will bear the risk of an Unborn Foal from the moment of Allocation. The Purchaser is responsible for the costs of an Unborn Foal which is being carried by a surrogate mare from the moment the surrogate mare is delivered to the Purchaser. The Purchaser is responsible for the costs of an Unborn Foal which is being carried by the biological mother, which mother remains with the Vendor after the Auction, from the moment the foal is actually delivered.

  Foal
 47. A Foal will be delivered by the Vendor to the Purchaser by means of actual delivery of the Foal to the Purchaser.
   
 48. The Vendor takes on the obligation to leave a Foal which is under the age of 4.5 months with the mare until the Foal has reached the age of at least 4.5 months, without the Purchaser owing a payment in this respect. As soon as the Foal has reached the age of 4.5 months, the Foal must be delivered to the Purchaser within two weeks, provided the Purchaser has fulfilled all its payment obligations vis-à-vis GDA and the Vendor.
   
 49. A Foal is for the risk of the Purchaser from the moment of actual delivery, but from no later than the day on which the Foal reaches the age of five months.

  Ownership
 50. The ownership of the Lot transfers to the Purchaser (if all the conditions of the legal transfer have been fulfilled) at the moment of delivery as stipulated in these Auction Terms and Conditions, but no earlier than after the Purchaser has fulfilled all its payment obligations vis-à-vis the Vendor and GDA (whether acting on behalf of the Vendor or otherwise).
   
 51. GDA cannot guarantee that the Vendor can transfer ownership of the Lot freely and unencumbered to the Purchaser. GDA is not liable for any related loss or damage.


  Consumer’s right of withdrawal

 52. If the Purchaser is a consumer is defined in Article 6:230g of the Dutch Civil Code, the Purchaser can dissolve the Contract of Sale during a cooling-off period of no more than 14 days without stating reasons on the basis of the statutory right of withdrawal referred to in Article 6:230o ff. The Vendor can ask the Purchaser for the withdrawal reason, but the Purchaser is not obliged to state the reason(s). The cooling-off period referred to in this article commences on the day after the Purchaser, or a third party designated in advance by the Purchaser that is not the haulier, has taken receipt of the Lot. If the Purchaser and the Vendor have agreed, pursuant to Article 3:115 under a or c of the Dutch Civil Code, that the Vendor or a third party are going to keep the Lot for the Purchaser and if they have signed the Delivery declaration pursuant to Article 3:115 under a or c of the Dutch Civil Code, the Purchaser will be regarded, by signing said declaration, to have taken receipt of the Lot and the cooling-off period referred to in this article will commence.
   
 53. If the Purchaser uses the statutory right of withdrawal, the Purchaser will notify the Vendor and GDA to this effect unambiguously and in writing during the cooling-off period. As soon as possible, but within 14 days from the day following the Purchaser’s notification, the Purchaser will return the Lot, or hand the Lot over to the Vendor. This will be unnecessary if the Vendor has offered to collect the Lot in person. In any event the Purchaser will have observed the return deadline if the Purchaser returns the Lot before the cooling-off period ends.
   
 54. The Purchaser will return the Lot with all delivered accessories and in accordance with the reasonable and clear instructions issued by the Vendor.
   
 55. The Purchaser bears the risk and burden of proof for the correct and timely exercising of the right of withdrawal.
   
 56. The costs relating to returning the Lot with all delivered accessories are for the Purchaser’s account.
   
 57. During the cooling off period and the time it takes to return the Lot with all delivered accessories, the Purchaser will look after the Lot with due care and attention and, if provided, in accordance with the Vendor’s instructions.
   
 58. If the Purchaser uses its right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.
   
 59. The Vendor will repay the purchase price to the Purchaser immediately, but in any event within 14 days following the day on which the Purchaser gives notice of the withdrawal. Unless the Vendor offers to collect the Lot in person, the Vendor can wait with repayment until it has received the Lot.
   
 60. The Vendor will use the same means of payment for the repayment that the Purchaser used, unless the Purchaser agrees to another method. The Purchaser will not be charged for any repayments.
   
 61. If the Purchaser has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, the Vendor will not have to repay the additional costs for the more expensive method.

  Non-participation in the Auction
 62. A selected Lot must participate in the auction. Failure to do so will mean that the Vendor will be required to pay GDA the costs it has incurred, with the minimum being the registration fee of € 500.00, as well as a payment amounting to € 15,000.00 plus interest of 1.5% per month on the total amount due, calculated from the date of the Auction up to the time of full payment, such without prejudice to GDA’s right to fulfilment and/or compensation.
   
 63. If, in the Vendor’s opinion, the Lot cannot participate in the Auction for health reasons, this must be reported to GDA immediately, in writing and with a description of the affliction which is as detailed as possible, after which GDA will be entitled to have the affliction established by a vet it has designated. The vet’s opinion will be binding. If the Vendor does not offer (sufficient) opportunity to that vet to examine the Lot (on time), or does not do so according to that vet’s binding opinion, or if the Lot has been approved by said vet and still does not participate in the Auction, the Vendor will owe GDA the payment referred to in Article 66 of these Auction Terms and Conditions.
   

  Stable vices and defects

 64. If the Purchaser is of the opinion that the Lot does not comply with the Contract of Sale after delivery, the Purchaser will inform both the Vendor and GDA to that effect within two weeks on pain of lapsing of rights.
   
 65. Neither the Vendor nor GDA guarantee the presence or absence of OC and OCD, as well as the WFFS gene in the Lot.


  Exclusion and limitation of liability on the part of GDA and indemnification

 66. GDA rejects any liability with regard to the Participants and third parties in relation to, but not limited to, the following instances:
   
  • a. The state of health and/or Stable Vices of Lots. be legally in default. As from the day of default the Purchaser: 
  • b. Transport of Lots
  • c. Any accident or any kind of loss or damage suffered by anyone in or near the sites or buildings where there is an opportunity for a viewing, or where Lots are collected.
  • d. Loss or damage which has arisen prior to, during and/or after the end of the photo and video days and the Auction caused by or to people and/or by or to goods and/or by or to Lots and/or by or to (pregnant) mares.
  • e. Loss or damage caused by the issuing of incorrect and/or incomplete information, irrespective of the nature and scope of that loss or damage and of that information and irrespective of the origin of that information. If the incorrect and/or incomplete information has come from the Vendor, the Vendor must indemnify GDA against all third-party claims in that respect.
  • f. Direct or indirect loss or damage, irrespective of its nature and scope, as a consequence of a failure in the performance of a commitment by a third party/third parties.
  • g. Loss or damage suffered as a consequence of actions and/or omissions by third parties.
  • h. Loss or damage suffered as a consequence of a delay which occurs during use of the auction site, outage, or the non-availability of the auction site for other reasons (including the non-availability of a specific auction).
    
 67. Any liability on the part of GDA is always limited to a maximum amount of € 10,000.00. In any event the entitlement to compensation lapses 12 months after the event which resulted in the loss or damage and for which GDA is liable, without prejudice to the provisions in Article 6:89 of the Dutch Civil Code.
 68. Exclusions of liability on the part of GDA do not apply in the event of intent or gross negligence which can be attributed to GDA or its managerial employees.
   
 69. The Purchaser is liable for all loss or damage which it causes itself, or which is for its risk, and indemnifies GDA against any claim by third parties, including but not limited to Participants, relating to said loss or damage, irrespective of its nature and scope.


  Turnover tax

 70. GDA is a business which is subject to turnover tax. Changes relating to the applicable VAT rate may provide grounds for a corresponding change to the VAT percentages to be applied.
   
 71. If, at the Purchaser’s request, invoicing takes place on the basis of a zero rate of VAT in relation to the transfer of the auctioned Lots to another member state of the European Union, the Purchaser undertakes to fulfil all the necessary conditions in order to realise a legally valid intra-community transaction.
   
 72. If the application of the zero rate of VAT (retrospectively) turns out to be impossible, for whatever reason, the Purchaser will, at that moment, still owe an amount equal to the amount that would be payable if the Lots in question had been delivered in the Netherlands. However, the Purchaser is obliged to pay GDA the aforementioned amount immediately, if requested to do so by GDA. Repayment will then only take place if the Purchaser has fulfilled the conditions of Article 75 of these Auction Terms and Conditions, to the satisfaction of GDA. The Purchaser will indemnify GDA against any loss or damage which results from the non-fulfilment of the conditions. What is more the Purchaser is liable for all (extra)judicial costs incurred by GDA, with a minimum amount applying of € 1,000.00.


  Disputes and applicable law

 73. The legal relationship between GDA and the Participant, as well as the legal relationship between the Purchaser and the Vendor, are exclusively governed by Dutch law.
   
 74. Any disputes which might arise as a result of the Auction, the Contract of Sale, or additional agreements and other actions related to the Auction and the Contract of Sale, will be settled by the competent court at the Court of Oost-Brabant, ‘s-Hertogenbosch location, unless mandatory competency rules prevent this choice being made.
   
 75. The Dutch text of these Auction Terms and Conditions is binding.

In the event of differences between the Dutch and English versions, the Dutch text is binding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie